Monday, 28 November 2011

Athvanichya kallolane...
dokyat itka kahr hoto..
ana papnichya ughadzapesarkha..
praharamagcha prahar hoto.

Pages