Wednesday, 18 November 2009

प्राण

गूंतले मी तुझ्यात इतके,

की तुच माझे अस्तित्व झालास.

शब्द,सुर्,स्वप्न माझे,

तुच त्याचा सम्राट झालास.तु माझ्या नज्र्रेतुनी,

मग श्वासत अन ह्रदयात आलास.

उरते न उरते मग काही ते,

तु कणा-कणांतुन भासलास.हे भास नव्हते सत्य ते,

तु माझ्या मनात वसलास.

इतके होते सत्य की,

तुच माझा प्राण झालास.

It begins

Thus begins my blogging life... Hope it's as rewarding and enriching as my actual offline life...

Pages