Sunday, 21 August 2011

जिथे मार्ग नसतो,
नेमकी तिथेच आपल्याला आशा वाटते..
वेडया झालेल्या मनाला फक्त,
खोटया समजुतीची दिशा लागते..

Saturday, 13 August 2011

तुटण्यासाठी लागत नाही..
काही क्षणही नात्याला..
अख्खी आयुष्य उणी पडतात..
मात्र..तीच अलगद जोडायला.

Monday, 8 August 2011

आजसुद्धा माझी पहाट..
रोजप्रमाणेच सुनी होती.
सोबत अंधारलेलं एकटेपण अन.
तुझ्या हव्यासाची आहुती होती.

Wednesday, 3 August 2011

चौकट!

चौकटीत राहू जगणं म्हणजे..
अर्थहीन जीवन,अस्तित्वाचा खेळ.
चौकट तोडून जगणं..म्हणजे..
नियम तोडल्याची भीती,लढाई...
चौकटच ठरवते माणसाचं आयुष्य,
आणि बिघडवतेही  तीच.
चौकट बनते कधी स्वार्थी वृत्ती 
तर कधी नियम ..
माणूस मात्र गोंधळळेला ..
चौकटीतही..आणि चौकटी बाहेरही.

Pages