Monday, 8 August 2011

आजसुद्धा माझी पहाट..
रोजप्रमाणेच सुनी होती.
सोबत अंधारलेलं एकटेपण अन.
तुझ्या हव्यासाची आहुती होती.

No comments:

Post a comment

Pages