Friday, 25 February 2011


तुझी गरज असते मला
हे जाणून आहे तुही..
म्हणूनच रागवतो नेहमी..
उगाचच कारण नसूनही..

No comments:

Post a comment

Pages