Thursday, 15 March 2012


फुलाचेच  आता  फुलाला  कळेना 
कळीचे  फुल  झाले  कसे  ते..
धुंदीत  या  यौवानाच्या
आली  कुठून  अन..जाते  कुठे  ते.

No comments:

Post a comment

Pages