Friday, 4 February 2011

कालचा तुझा चेहरा वेगळा
आजचा जरा बरा आहे.
काल लख्ख काळोख होता..
आज हवी असलेली पहाट आहे.

No comments:

Post a comment

Pages